ĐẢNG BỘ CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI TỰ HÀO, VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

03/01/2014 17:16 GMT+7

Công ty Kinh doanh Nước sạch số 2 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2882/QĐ-UB ngày 31/8/1996 của UBND Thành phố Hà Nội. Tổ chức Đảng của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội được thành lập ngày 14/10/1996 theo Nghị quyết số 76 QĐ/QUBĐ của Quận ủy Ba Đình, là Chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy Ba Đình với 16 đảng viên.

Công ty Kinh doanh Nước sạch số 2 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2882/QĐ-UB ngày 31/8/1996 của UBND Thành phố Hà Nội. Tổ chức Đảng của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội được thành lập ngày 14/10/1996 theo Nghị quyết số 76 QĐ/QUBĐ của Quận ủy Ba Đình, là Chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy Ba Đình với 16 đảng viên.

Do thay đổi địa giới hành chính, chuyển đổi mô hình hoạt động, tổ chức cơ sở đảng Công ty từ trực thuộc Đảng bộ quận Ba Đình, Đảng bộ huyện Gia Lâm, Đảng bộ quận Long Biên, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội và nay trực thuộc Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội (Quyết định số 23-QĐ/ĐU/NSHN ngày 16/01/2010 của Đảng uỷ công ty Nước sạch Hà Nội về việc thành lập Đảng bộ bộ phận Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội). Đảng bộ Công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Đảng và quy định của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Nhận thức được những thuận lợi, khó khăn cũng như ý thức rõ được trách nhiệm lãnh đạo của Đảng bộ đối với nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng uỷ Công ty đã cụ thể hoá các mục tiêu của Đảng bộ thành các kế hoạch chương trình hành động chỉ đạo thống nhất các cấp uỷ phòng ban, đơn vị, luôn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố và Công ty Nước sạch Hà Nội giao.

Hàng năm Đảng bộ đã kết nạp được từ 2¸4 Đảng viên mới, đảm bảo chất lượng và yêu cầu; công tác kiểm tra giám sát và thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung kiểm tra, các chương trình phát triển để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; Kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng Đảng; thực hiện điều lệ Đảng; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng; tổ chức đánh giá phân loại đảng viên và các chi bộ; Công tác lãnh đạo đoàn thể thông qua công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn thể của Đảng bộ theo hướng trẻ hóa. Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty đã có những bước phát triển vượt bậc. Các nội dung đã có sự gắn kết giữa nhu cầu thiết yếu, quan tâm của quần chúng với trách nhiệm xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

 

Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Nâng cao năng lực lãnh đạo và sưc chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên. Duy trì việc sinh hoạt phê bình và tự phê bình trở thành nề nếp, thường xuyên; triẻn khai tích cực các giải pháp thiết thực để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tạo hướng chuyển biến rõ rệt về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong từng cán bộ Đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt trong Công ty.

 

Đảng bộ công ty phát triển từ một chi bộ đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đến nay Đảng bộ có 63 Đảng viên được tổ chức thành 05 chi bộ trực thuộc. Đảng viên trong Công ty có sự tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Liên tục 17 năm Đảng bộ Công ty được công nhận là: “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

 

Phát huy truyền thống Đảng bộ vững mạnh, nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn. Đảng bộ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Công ty phát triển vững chắc góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước. Đảng bộ giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”./.