Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Dịch vụ Công

25/12/2014 12:10 GMT+7

TT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG

I. Lĩnh vực: Đấu nối nguồn cấp nước

1

Thỏa thuận đấu nối nguồn cấp nước

2

Lắp đặt đồng hồ đo nước

II. Lĩnh vực: Đường ống, cụm đồng hồ đo nước

3

Di dời, thay đổi đường ống cấp nước, vị trí cụm đồng hồ đo nước

4

Thay đồng hồ đo nước

5

Kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước

III. Lĩnh vực: Tạm ngừng, mở lại nguồn cấp nước

6

Đề nghị tạm ngừng, mở lại nguồn cấp nước

IV. Lĩnh vực: Hợp đồng dịch vụ cấp nước, hóa đơn, đơn giá thanh toán tiền nước

7

Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước, xác định lại đơn giá bán nước theo mục đích sử dụng