Trung tâm kiểm định đồng hồ đo nước

29/01/2016 10:12 GMT+7

Địa chỉ : Thôn 7, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : 04 3 6510013           
 
Trung tâm kiểm định đồng hồ đo nước là đơn vị trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Trung tâm kiểm định đồng hồ có chức năng chính:

- Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định đồng hồ đo nước lạnh các loại;

- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các loại đồng hồ đo nước;

- Thực hiện kinh doanh, mua bán các loại vật tư, thiết bị, hàng hóa liên quan đến lĩnh vực đồng hồ đo nước.

- Lập hệ thống sổ sách, bảng biểu nghiệp vụ để theo dõi hoạt động của Bộ phận kiểm định đồng hồ theo qui định của Nhà nước, Công ty.

- Thực hiện các hợp đồng kinh tế khi được Công ty giao; tuân thủ các qui định liên quan của Nhà nước, Công ty; Chịu trách nhiệm hoàn toàn và đến cùng sản phẩm do Trung tâm thực hiện kiểm định, sửa chữa;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Công ty