Dịch vụ công Dịch vụ công
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Mô hình tổ chức

02/02/2013 01:36 GMT+7