Phòng Tổ Chức - Hành Chính

19/06/2013 09:33 GMT+7

Chức năng
Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc trong các lĩnh vực:
 • Bộ máy tổ chức nhân sự điều hành mọi hoạt động của Công ty. Qui hoạch, bố trí sắp xếp, đào tạo đội ngũ CBCNV toàn Công ty phù hợp với nhiệm vụ từng thời kỳ;
 • Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và Công ty đối với người lao động: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, đào tạo, nâng bậc lương và các chế độ chính sách khác;
 • Được Giám đốc uỷ quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách nhà nước, các quy định quy chế của Công ty tại các đơn vị trực thuộc. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền;
 • Tổ chức công tác quản lý văn thư; quản lý đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị văn phòng; duy trì cảnh quan môi trường, an ninh trật tự... phục vụ hoạt động chung của Công ty.
Nhiệm vụ
1. Công tác tổ chức nhân sự
 • Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong cơ cấu tổ chức phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị từng thời kỳ. Hướng dẫn các đơn vị trong toàn Công ty xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn các chức danh trong bộ máy của đơn vị;
 • Lập và triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV toàn Công ty. Lập qui hoạch đào tạo cán bộ kế cận theo cơ cấu tổ chức của Công ty;
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ pháp lý của Công ty, hồ sơ CBCNV và các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức;
 • Tham mưu giải quyết những vấn đề xung quanh việc tranh chấp lao động;
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá nguồn nhân lực về số lượng, chất lượng; đề xuất phương án sử dụng lao động hiệu quả, phù hợp với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từng giai đoạn;
 • Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và Công ty đối với người lao động: tuyển dụng lao động, đào tạo, khen thưởng - kỷ luật, nâng bậc lương, bảo hộ lao động, nghĩa vụ quân sự, các chế độ bảo hiểm xã hội ( ốm đau, thai sản, hưu trí...), chính sách cán bộ ( đề bạt, sắp xếp thuyên chuyển)...
 • Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chăm lo sức khoẻ cho CBCNV trong toàn Công ty. Chịu trách nhiệm công tác khám sức khỏe định kỳ và ban đầu theo quy định.­­
2. Công tác tiền lương
 • Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương toàn Công ty và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế trả lương, thưởng của Công ty;
 • Hướng dẫn các đơn vị về nghiệp vụ tiền lương, xây dựng quy chế trả lương, thưởng
 • Chủ trì cùng các phòng chức năng tổ chức kiểm tra công tác quản lý lao động - tài chính - tiền lương tại các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.    
3. Công tác thanh tra chính quyền
 • Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong doanh nghiệp theo phân cấp;
 • Giải quyết đơn thư khiếu nại, thanh kiểm tra các vụ việc nội bộ được Giám đốc uỷ quyền.
4. Công tác hành chính
 • Tổ chức công tác quản lý văn thư: luân chuyển, theo dõi, lưu trữ hệ thống công văn đi - đến theo yêu cầu;
 • Quản lý và sử dụng con dấu theo qui định của Nhà nước và Công ty;
 • Quản lý đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị văn phòng, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc của Công ty;
 • Phục vụ hành chính, phục vụ các buổi họp, tiếp khách đối ngoại. Vệ sinh ngoại cảnh khu vực làm việc khối văn phòng;
 • Phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội và tài sản của Công ty.
5. Thực hiện một số công việc khác được Công ty giao.