Phòng Tài Chính - Kế Toán

19/06/2013 10:06 GMT+7

Chức năng
Phòng Tài chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Phòng Tài chính - kế toán có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực:
 • Tổ chức công tác kế toán để quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Công ty theo qui định của Nhà nước. Chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị trực thuộc;
 • Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham mưu cho Giám đốc trong hoạt động kinh tế, tài chính của Công ty.
Nhiệm vụ
1. Công tác kế toán
 • Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ sách kế toán thực hiện việc ghi chép, theo dõi đầy đủ, chính xác toàn bộ tài sản, tiền vốn Công ty đang quản lý và sử dụng theo đúng qui định chế độ kế toán hiện hành. Quản lý, lưu trữ, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;
 • Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát tình hình thu chi tài chính, công nợ, quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, nguồn vốn của các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty;
 • Tổ chức và thực hiện công tác kiểm kê tài sản, nguồn vốn theo định kỳ hoặc bất thường khi có yêu cầu;
 • Tổng hợp phân tích, đánh giá công tác hạch toán kế toán của các đơn vị trực thuộc nói riêng; tình hình kinh tế, tài chính toàn Công ty nói chung định kỳ ( tháng, quý, năm ) hoặc đột xuất theo yêu cầu;
 • Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tin học trong công tác kế toán.
2. Công tác tài chính
 • Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty, xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển; Xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng;
 • Cân đối tài chính, chủ động tham mưu đề xuất nguồn vốn phục vụ nhu cầu thanh toán thường xuyên, thanh toán xây dựng cơ bản, trả nợ vốn vay trên cơ sở đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống cán bộ công nhân viên;
 • Trích lập, quản lý, sử dụng và đánh giá việc sử dụng các quĩ: khen thưởng - phúc lợi, trợ cấp mất việc làm, dự phòng tài chính;
 • Thực hiện và đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính; Tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty;
 • Tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của Công ty.