Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

19/06/2013 08:42 GMT+7

Chức năng
Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội; hoạt động theo quy định của pháp luật và qui định của Công ty. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu phát triển của Công ty; công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng theo qui định; công tác kỹ thuật hệ thống cấp nước do Công ty quản lý nhằm đảm bảo độ tin cậy của hệ thống cấp nước theo qui định.
 
Nhiệm vụ
1. Công tác kế hoạch
 • Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp để xây dựng kế hoạch chiến lược, sử dụng các nguồn lực; lập kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn, giải phát phát triền thị trường; dự thảo các quyết định, qui định, chỉ thị, chương trình và các văn bản khác; biện pháp tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế quản lý công tác kế hoạch, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty;
 • Xây dựng, trình ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các đơn vị; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất thanh toán cho các đơn vị theo qui định;
 • Tổng hợp, phân tích; lập báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của các đơn vị và Công ty định kỳ (tháng, quí, năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;
 • Thu thập, tổng hợp tư liệu, tài liệu các chương trình phát triển kinh tế -xã hội của Thành phố, quận, huyện; các chủ đầu tư dự án có nhu cầu dùng nước để xây dựng chương trình, kế hoạch cấp nước đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế toán để xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty;
 • Lập báo cáo thống kê theo qui định;
 • Nghiên cứu, tổng hợp; lập kế hoạch đầu tư và xây dựng; báo cáo đề xuất bố trí kế hoạch vốn đầu tư; chủ trì tổng hợp, lập báo cáo chủ trương, phương án đầu tư; báo cáo thẩm định dự án đầu tư; đề xuất hình thức tổ chức quản lý và thực hiện; giám sát, đánh giá đầu tư theo qui định;
 • Nghiên cứu, báo cáo đề xuất các phương án và kế hoạch liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh sự phát triển của Công ty;
 • Soạn thảo, trình các hợp đồng kinh tế; quản lý, theo dõi thực hiện, thanh quyết toán, thanh lý các hợp đồng kinh tế theo qui định.
 2. Công tác quản lý kỹ thuật
2.1. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước
 • Xây dựng phương án, kế hoạch; qui trình vận hành, bảo dưỡng, phòng ngừa của các trạm sản xuất nước, mạng lưới cấp nước; đảm bảo an toàn, giảm thiểu các rủi ro; giảm các chi phí nhằm đạt hiệu quả cao nhất; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch được duyệt;
 • Xây dựng kế hoạch, đề xuất biện pháp, giải pháp thực hiện cấp nước an toàn; đôn đốc, giám sát và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty;
 • Quản lý hiện trạng, thông số kỹ thuật hệ thống cấp nước do Công ty quản lý và các thông tin về cấp nước thuộc địa bàn Công ty quản lý. Theo dõi, thiết lập hệ thống quản lý, lưu trữ các loại bản vẽ hoàn công công trình; hồ sơ tài liệu, số liệu kỹ thuật liên quan đến hệ thống cấp nước của Công ty;
 • Rà soát, tổng hợp các dữ liệu, cập nhật các thông tin liên quan để từng bước hệ thống hóa hệ thống cấp nước phù hợp với qui định hiện hành của Nhà nước. Xây dựng các qui định quản lý chất lượng công trình cấp nước để ban hành và thực hiện trong Công ty;
 • Nghiên cứu, báo cáo đề xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường để tổ chức thực hiện trong Công ty; tập hợp báo cáo sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đề xuất biểu dương khen thưởng;
 • Chủ trì rà soát, kiểm tra trình duyệt các phương án kỹ thuật cấp nước và tổ chức thực hiện; chủ trì kiểm tra, rà soát hồ sơ kỹ thuật cấp nước và tiếp nhận bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo qui định;
 • Thỏa thuận cấp nước; thỏa thuận hồ sơ kỹ thuật cấp nước;
 • Báo cáo thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình theo đúng qui định của pháp luật và chế độ chính sách của Nhà Nước về quản lý đầu tư xây dựng;
 • Trình duyệt thiết kế, dự toán, quyết toán; giám sát nghiệm thu các công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo mạng lưới, bảo dưỡng, thay thế đồng hồ đo nước, bảo dưỡng cơ điện, phương tiện xe, máy...;
 • Xây dựng kế hoạch, đề xuất biện pháp, giải pháp chống thât thoát thất thu sản phẩm nước sạch; triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch chống thất thu thất thoát nước sạch của Công ty;
 • Xây dựng định mức tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật, phân cấp quản lý kỹ thuật; quản lý sửa chữa máy móc, thiết bị, hệ thống mạng lưới cấp nước đối với các đơn vị trong Công ty để thực hiện;
 • Phối hợp nghiên cứu, đề xuất ứng dụng loại vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, phục vụ cho công tác sản xuất sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Kiểm định chất lượng vật tư, hàng hoá trước khi nhập kho.
 • Thường xuyên cập nhật, bổ sung các tư liệu, tài liệu; chế độ chính sách của Nhà nước để kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực lập thiết kế, dự toán các công trình do Công ty thực hiện;
 • Tổng hợp, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý các thông tin liên quan đến kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông phân phối của các đơn vị và Công ty.
 2.2. Quản lý kỹ thuật các lĩnh vực khác
 • Thiết lập, đề xuất ứng dụng và quản lý hệ thống thông tin, tin học trong toàn Công ty. Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng; kiểm tra, giám sát kỹ thuật việc sử dụng máy tính, các chương trình phần mềm cùng các thiết bị hỗ trợ hệ thống mạng tin học trong toàn Công ty.
 • Báo cáo đề xuất việc quản lý, sử dụng các máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty;
 • Quản lý kỹ thuật các lĩnh vực khác: máy móc thiết bị, vật tư...

2.3. Quản lý công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão

 • Chủ trì lập kế hoạch BHLĐ của Công ty và tổ chức thực hiện; đôn đốc và đánh giá việc thực hiện kế hoạch BHLĐ của các đơn vị và Công ty;
 • Nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão đối với các trạm sản xuất nước, các đơn vị trên cơ sở quy định của Nhà nước, Công ty;
 • Chủ trì cùng các đơn vị, phòng ban chức năng, cơ quan hữu quan điều tra các vụ tai nạn lao động;
 2.4. Kiểm định, sửa chữa, bảo dưỡng đồng hồ
 • Tổ chức kiểm định ban đầu, định kỳ, bất thường các loại đồng hồ nước lạnh 
   đường kính từ 15-25m, cấp A,B,C theo qui định;
3. Thực hiện một số công việc khác được Công ty giao.