Phòng Kinh Doanh

19/06/2013 09:50 GMT+7

Chức năng
Phòng Kinh doanh là phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Phòng Kinh doanh có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc trong các lĩnh vực:
 • Tổ chức quản lý công tác kinh doanh sản phẩm nước sạch trên địa bàn Công ty quản lý;
 • Thực hiện cung ứng, xuất, nhập vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh;
 • Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
 • Tổ chức quản lý và sử dụng các phương tiện xe máy.
Nhiệm vụ
1. Quản lý kinh doanh sản phẩm nước sạch
 • Tổ chức in ấn và quản lý hợp đồng cung cấp sử dụng nước sạch, hóa đơn tiền nước; quản lý phần mềm quản lý khách hàng theo quy trình, quy định của Công ty;
 • Lập kế hoạch và chỉ đạo các Xí nghiệp kinh doanh nước sạch trong việc thực hiện kế hoạch ghi thu tiền nước. Hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh cho các Xí nghiệp kinh doanh nước sạch;
 • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý ghi - thu: ghi đọc đồng hồ đo nước, áp giá, áp định mức cho các hộ sử dụng chung đồng hồ, thu tiền nước tại các Xí nghiệp kinh doanh nước sạch;
 • Tổ chức quản lý khách hàng sử dụng nước sạch trên địa bàn, quản lý đồng hồ đo nước: nắm bắt, giải quyết thông tin kịp thời, hiệu quả;
 • Tham gia công tác phát triển khách hàng, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng nước sạch tiết kiệm, chống lãng phí;
 • Xây dựng phương án kinh doanh nước sạch phù hợp từng thời kỳ phát triển của Công ty.
2. Khai thác, cung ứng vật tư thiết bị
 • Lập kế hoạch và thực hiện cung ứng vật tư, thiết bị theo định kỳ (hoặc nhu cầu đột xuất) đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Tổ chức quản lý xuất, nhập vật tư đúng quy định của Nhà nước, Công ty;
 • Tìm hiểu thị trường vật tư, thiết bị chuyên ngành ( chủng loại, giá cả...) tham mưu Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh vật tư;
 • Thực hiện công tác quản lý, bảo quản kho tàng, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước, Công ty;
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, thẻ kho, phiếu xuất nhập kho và các chứng từ liên quan theo đúng quy định của nhà nước, Công ty.
3. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác
Nghiên cứu, tìm hiểu và khai thác thị trường, lập phương án, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ Công ty giao như: mua, bán vật tư, kỹ thuật, phụ tùng thuộc chuyên ngành cấp thoát nước, bán sản phẩm nước sạch bằng phương tiện xe stéc chuyên dùng, cho thuê kho bãi…
4. Quản lý các phương tiện xe, máy
 • Tổ chức khai thác các phương tiện xe, máy được giao phục vụ kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Quản lý điều hành, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện xe, máy theo phân cấp, giảm chi phí, đạt hiệu quả, đúng các quy định của Nhà nước và Công ty.
5. Thực hiện một số công việc khác được Công ty giao.