Ban Quản Lý Dự Án

19/06/2013 08:35 GMT+7

Chức năng
Ban quản lý dự án có chức năng tham mưu giúp việc trong việc trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước do Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội là Chủ đầu tư, tham gia đầu tư theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ do Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội giao trong việc tổ chức quản lý thực hiện các dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho tới kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng; bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể:
 • Tổ chức khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình; tổ chức thi tuyển thiết kế, kiến trúc ( nếu có );
 • Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình;
 • Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư;
 • Tổ chức khảo sát, lập thiết kế - dự toán xây dựng công trình. Tổ chức thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình;
 • Tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Tổ chức xin cấp phép xây dựng;
 • Tổ chức quản lý thi công xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình xây dựng; phá dỡ công trình;
 • Tổ chức khởi công, nghiệm thu, khánh thành, bàn giao công trình;
 • Tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tổ chức thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
 • Tổ chức kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình xây dựng ( nếu có );
 • Tổ chức quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình;
 • Tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác khi được Công ty giao.