Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2015 ( Từ 27/06/2015 đến 31/12/2015)

29/01/2016 15:14 GMT+7

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2015 ( Từ 27/06/2015 đến 31/12/2015) (File tải về)