Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2015 ( Từ 27/06/2015 đến 31/12/2015)

29/01/2016 15:14 GMT+7

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2015 ( Từ 27/06/2015 đến 31/12/2015) (File tải về)