Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính từ 27/06/2015 đến 30/09/2015

25/12/2015 09:39 GMT+7

Báo cáo tài chính từ 27/06/2015 đến 30/09/2015 (tải về)