Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính từ 27/06/2015 đến 30/09/2015

25/12/2015 09:39 GMT+7

Báo cáo tài chính từ 27/06/2015 đến 30/09/2015 (tải về)