Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 27/06/1015 đến 31/12/2015

16/03/2016 08:59 GMT+7

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 27/06/1015 đến 31/12/2015 (File tải về)