Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 và giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước

19/01/2017 09:13 GMT+7

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 và giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước (File tải về)