Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán

15/08/2017 10:38 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán (File tải về)
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán (File tải về)