Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính quý IV/2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 so với cùng kỳ 2016

18/01/2018 15:35 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2017 (File tải về).
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý IV/2017 (File tải về).
- Giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 so với cùng kỳ 2016 (File tải về).