Báo cáo tài chính quý IV/2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 so với cùng kỳ 2016

18/01/2018 15:35 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2017 (File tải về).
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý IV/2017 (File tải về).
- Giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 so với cùng kỳ 2016 (File tải về).