Báo cáo tài chính quý II/2018 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2018 so với cùng kỳ 2017

20/07/2018 17:13 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2018 (file tải về)
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý II/2018 (file tải về)
- Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2018 so với cùng kỳ 2017 (file tải về)