Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán

14/08/2018 17:20 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán (File tải về) .