Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính quý IV/2018 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 so với cùng kỳ 2017

19/01/2019 10:47 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2018 (File tải về)

- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý IV/2018 (File tải về)
- Báo cáo giải trình lợi nhuận quý IV năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017 (File tải về)