Báo cáo tài chính quý IV/2018 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 so với cùng kỳ 2017

19/01/2019 10:47 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2018 (File tải về)

- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý IV/2018 (File tải về)
- Báo cáo giải trình lợi nhuận quý IV năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017 (File tải về)