Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

16/03/2020 16:11 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2019 đã được kiểm toán (File tải về) .