Báo cáo tài chính quý IV/2020 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 so với cùng kỳ 2019

15/01/2021 14:38 GMT+7

 

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2020 (File tải về)

 

- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý IV/2020 (File tải về)

 

- Báo cáo giải trình lợi nhuận quý IV năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 (File tải về)