Báo cáo tài chính quý II năm 2021 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

19/07/2021 20:05 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2021 (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý II năm 2021 (File tải về) .
- Báo cáo giải trình lợi nhuận quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 (File tải về) .