Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên

13/08/2021 16:42 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2021 (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty 6 tháng đầu năm 2021 (File tải về) .
- Báo cáo giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên (File tải về) .