Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

19/01/2022 17:10 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2021 (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý IV/2021 (File tải về) .
- Báo cáo giải trình lợi nhuận quý IV năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 (File tải về) .