Báo cáo tài chính năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

16/03/2022 17:40 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2021 (File tải về) .
- Báo cáo giải trình lợi nhuận năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 (File tải về) .