Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên

12/08/2022 15:31 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty 6 tháng đầu năm 2022 (File tải về) .
- Báo cáo giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên (File tải về) .