Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo thường niên kỳ kế toán từ ngày 27 tháng 06 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2015

06/04/2016 10:47 GMT+7

Báo cáo thường niên kỳ kế toán từ ngày 27 tháng 06 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2015 (File tải về)