Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo thường niên kỳ kế toán từ ngày 27 tháng 06 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2015

06/04/2016 10:47 GMT+7

Báo cáo thường niên kỳ kế toán từ ngày 27 tháng 06 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2015 (File tải về)