Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

16/06/2015 14:55 GMT+7

Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN (File đính kèm)