Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN

22/07/2015 09:51 GMT+7

File tải về điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN