Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

15/04/2016 15:18 GMT+7

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (File tải về)