Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

13/04/2017 17:12 GMT+7

1.      Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

2.      Giấy mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

3.      Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

4.      Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (File tải về)

5.      Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (File tải về)

6.      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (File tải về)

7.      Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 (File tải về)

8.      Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (File tải về)

9.      Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (File tải về)

10. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty (File tải về)

11. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 (File tải về) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (File tải về)

12. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (File tải về)

13. Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (File tải về)

14. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (File tải về)

15. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 (File tải về)

16. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (File tải về)

17. Tờ trình thông qua thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (File tải về)

18. Dự thảo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

19. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

21. Phiếu biểu quyết (File tải về)

22. Phiếu đặt câu hỏi (File tải về)