Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

17/04/2018 17:40 GMT+7

1.   Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (File tải về)

2.      Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

3.      Giấy mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

4.      Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

5.      Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (File tải về)

6.      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (File tải về)

7.   Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (File tải về)

8.      Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2018 (File tải về)

9.      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ năm 2018 (File tải về)

10.Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (File tải về)

11. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (File tải về) 

12. Báo cáo xây dựng, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty (File tải về)

13. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị (File tải về)

14. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (File tải về)

15. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020 (File tải về)

16. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (File tải về)

17. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (File tải về)

18. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (File tải về)

19. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Công ty, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát (File tải về)

20. Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (File tải về)

21. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

22. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (File tải về)

23. Tờ trình thông qua thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (File tải về)

24. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị (File tải về)

25. Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

26. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

27. Dự thảo Quy chế thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

28. Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

29. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

30. Phiếu biểu quyết (File tải về)

31. Phiếu đặt câu hỏi (File tải về)