Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

12/04/2019 16:42 GMT+7

1.      Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

2.      Giấy mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

3.      Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Nước sạch số 2 HN (File tải về)

4.      Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (File tải về)

5.      Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (File tải về)

6.   Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (File tải về)

7.      Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2019 (File tải về)

8.      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 (File tải về)

9.   Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (File tải về)

10. Báo cáo tình hình thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (File tải về)

11. Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng và mô hình tổ chức hoạt động của công ty (File tải về)

12. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị (File tải về)

13. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (File tải về)

14. Tờ trình thông qua Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (File tải về)

15. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (File tải về)

16. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (File tải về)

17. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 (File tải về)

18. Tờ trình thông qua đề án thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng và mô hình tổ chức hoạt động của công ty (File tải về)

19. Tờ trình thông qua thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (File tải về)

20. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị (File tải về)

21. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

22. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

23. Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

24. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Nước sạch số 2 HN (File tải về)

25. Phiếu biểu quyết (File tải về)

26. Phiếu đặt câu hỏi (File tải về)