Văn bản chấp thuận gia hạn đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

06/05/2020 10:54 GMT+7

Văn bản chấp thuận gia hạn đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội (File tải về)