Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

18/06/2020 11:14 GMT+7

I. Giấy mời
   1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (File tải về)
   2. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (File tải về)
   3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (File tải về)
   4. Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (File tải về)
   5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (File tải về)
II. Báo cáo
   1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (File tải về)
   2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 (File tải về)
   3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 (File tải về)
   4. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 (File tải về)
   5. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2019. Báo cáo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (File tải về)
   6. Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (File tải về)
   7. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 (File tải về)
   8. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán (File tải về), báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2019 đã được kiểm toán (File tải về)
   9. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty (File tải về)
   10. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (File tải về)
III. Tờ trình
   1. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (File tải về)
   2. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 (File tải về)
   3. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 (File tải về)
   4. Tờ trình thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 (File tải về)
   5. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (File tải về)
   6. Tờ trình thông qua thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (File tải về)
   7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (File tải về)
   8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (File tải về)
IV. Dự thảo Quy chế, Giấy đề cử
   1. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (File tải về)
   2. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (File tải về)
   3. Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu TV HĐQT, BKS (File tải về)
   4. Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (File tải về)
   5. Phiếu góp ý Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (File tải về)
   6. Mẫu Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị (cá nhân) (File tải về)
   7. Mẫu Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị (theo nhóm) (File tải về)
   8. Mẫu Đơn đề cử Kiểm soát viên (cá nhân) (File tải về)
   9. Mẫu Đơn đề cử Kiểm soát viên (theo nhóm) (File tải về)
   10. Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 (File tải về)
   11. Phiếu đặt câu hỏi (File tải về)
   12. Thông tin từng ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (07 ứng viên) (File tải về)
V. Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết
   1. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (File tải về)
   2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (File tải về)