Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

04/04/2021 14:44 GMT+7

I. Giấy mời
   1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (File tải về) .
   2. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (File tải về) .
   3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (File tải về) .
   4. Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (File tải về) .
   5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (File tải về) .
II. Báo cáo
   1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (File tải về) .
   2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 (File tải về) .
   3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (File tải về) .
   4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 (File tải về) .
   5. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán (File tải về), báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2020 đã được kiểm toán (File tải về) .
   6. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2020; xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (File tải về) .
   7. Báo cáo cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (File tải về) .
   8. Báo cáo Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (File tải về) .
   9. Báo cáo xây dựng dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (File tải về) .
III. Tờ trình
   1. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 (File tải về) .
   2. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (File tải về) .
   3. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 (File tải về) .
   4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (File tải về) .
   5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (File tải về) .
   6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (File tải về) .
   7. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 (File tải về)
   8. Tờ trình thông qua dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (File tải về) .
   9. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2021; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021; Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (File tải về) .
 10. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (File tải về) .
IV. Dự thảo
   1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2021 (File tải về) .
   2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 (File tải về) .
   3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (File tải về) .
   4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (File tải về) .
   5. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (File tải về) .
   6. Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết (File tải về) .
   7. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (File tải về) .
   8. Phiếu góp ý Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, Dự thảo Quy chế HĐ của BKS (File tải về) .
   9. Phiếu đặt câu hỏi (File tải về) .
V. Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết
   1. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (File tải về) .
   2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngành nghề) (File tải về) .
   3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chung) (File tải về) .