CBTT về việc chấm dứt uỷ quyền đại diện vốn Nhà nước, giao bổ sung vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

29/06/2017 16:46 GMT+7

CBTT về việc chấm dứt uỷ quyền đại diện vốn Nhà nước, giao bổ sung vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (File tải về)