thông báo quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

29/06/2017 16:52 GMT+7

Thông báo quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn Nhà nước  của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (File tải về)