Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

thông báo quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

29/06/2017 16:52 GMT+7

Thông báo quyết định về việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn Nhà nước  của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (File tải về)