Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Thông báo thay đổi người công bố thông tin và giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của công ty

30/11/2017 15:53 GMT+7

- Thông báo thay đổi người công bố thông tin của công ty (File tải về)
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (File tải về)