Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Thông báo thay đổi người công bố thông tin và giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của công ty

30/11/2017 15:53 GMT+7

- Thông báo thay đổi người công bố thông tin của công ty (File tải về)
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (File tải về)