Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

CBTT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

28/12/2018 15:38 GMT+7

CBTT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (File tải về)