CBTT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

28/12/2018 15:38 GMT+7

CBTT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (File tải về)