Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

09/05/2016 09:08 GMT+7

Ngày 26/04/2016, tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội – km01, đường Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đến tham dự Đại hội về phía các Sở, Ban ngành Thành phố có Ông Phạm Hoàng Việt - Chuyên viên Sở Nội vụ Hà Nội; Bà Phan Thu Hằng - Chuyên viên Chi cục tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội. Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội có Ông Nguyễn Bảo Vinh - Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội đại diện các Ông (Bà) thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát và phòng chức năng Công ty Nước sạch Hà Nội. Về phía Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội có Ông Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Hữu Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; cùng các ông bà thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty; cùng các quý cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2016 đã thông qua các nội dung: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 
Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị
 
 
Ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Công ty 
Trình bày báo cáo của Giám đốc Công ty 
 
Ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Công ty thông qua nghị quyết Đại hội