CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

25/04/2019 19:33 GMT+7

Ngày 25/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đến tham dự Đại hội, về phía các Sở ngành Thành phố có Ông Phạm Hoàng Việt - chuyên viên Sở Nội vụ Hà Nội, Bà Đinh Tú Anh -  Phó trưởng phòng nông nghiệp - giao thông - nhà đất Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội. Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội có Bà Hoàng Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát Công ty và lãnh đạo các phòng chức năng. Về phía Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội có Ông Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Tạ Kỳ Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các ông bà thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty cùng các quý cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

 

Ông Đặng Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản lý

của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội năm 2019 đã nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - kế hoạch năm 2019; Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018 - kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty; Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị; Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng, mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 - 2020.

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - kế hoạch năm 2019; Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Nhân sự Hội đồng quản trị; Báo cáo thành lập Trung tâm chăm sóc khách hàng, mô hình tổ chức Công ty giai đoạn 2019 - 2020; Thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.