Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Thông báo phiên họp cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

16/05/2015 16:22 GMT+7

Công ty TNHH MTV Nước Sạch số 2 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tổ chức cụ thể như sau:

1.       Nội dung chính của Đại hội: Đã gửi theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 22/04/2015.

2.       Thời gian và địa điểm tổ chức:

            Thời gian:      7giờ 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2015 (Thứ tư)

Địa điểm:       Hội trường Trung tâm dịch vụ thương mại Quản lý bay

            Địa chỉ:          Số 196 đường Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

3.         Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước Sạch số 2 Hà Nội

4.       Tài liệu họp Đại hội: Đã gửi theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 22/04/2015.

5.       Một số thông tin khác:

Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông: Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax) theo Giấy xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự) trước 14h00 ngày 18/5/2015( Thứ hai).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội: Phòng Tài chính - kế toán Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội

Địa chỉ: Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.  Điện thoại: 043.8750393;              Fax:043.8750396.