Giới thiệu khối phụ trợ

04/04/2014 14:10 GMT+7

Các đơn vị phụ trợ là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Đơn vị phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Số 2 Hà Nội là các Xí nghiệp gồm: