Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Giới thiệu khối phụ trợ

04/04/2014 14:10 GMT+7

Các đơn vị phụ trợ là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Đơn vị phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Số 2 Hà Nội là các Xí nghiệp gồm: