Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Giới thiệu khối phụ trợ

04/04/2014 14:10 GMT+7

Các đơn vị phụ trợ là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Đơn vị phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Số 2 Hà Nội là các Xí nghiệp gồm: