Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Giới thiệu khối văn phòng

04/04/2014 14:29 GMT+7

Khối văn phòng là các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch số 2 Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty bao gồm: