Giới thiệu khối văn phòng

04/04/2014 14:29 GMT+7

Khối văn phòng là các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch số 2 Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty bao gồm: