Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

11/09/2023 19:12 GMT+7

   I. Giấy mời
 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (File tải về) .
 2. Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (File tải về) .
 3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (File tải về) .
 4. Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (File tải về) .
 5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (File tải về) .
   II. Báo cáo
 6. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (File tải về) .
 7. Báo cáo điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 (File tải về) .
 8. Báo cáo điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (File tải về) .
   III. Tờ trình
 9. Tờ trình thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 (File tải về) .
10.Tờ trình thông qua nội dung điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2023 (File tải về) .
   IV. Dự thảo
11. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (File tải về) .
12. Phiếu biểu quyết - Thẻ biểu quyết (File tải về) .
13. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (File tải về) .
14. Phiếu đặt câu hỏi (File tải về) .
   V. Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết
15. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (File tải về) .
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (File tải về) .