Thông báo V/v tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

16/03/2017 10:45 GMT+7

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành chính
 
Kính gửi: Quý Khách hàng
 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ – UBND ngày 28/2/2017 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 6644/QĐ – UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc công bố dịch vụ công trong hoạt động cung cấp nước sạch thí điểm thực hiện theo cơ chế một cửa tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội;

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý khách hàng việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động cung cấp nước sạch như sau:

1.    Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần tại Bộ phận một cửa 03 Xí nghiệp: Xí nghiệp Nước sạch Đông Anh, Xí nghiệp Nước sạch Gia Lâm, Xí nghiệp Nước sạch Long Biên để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động cung cấp nước sạch theo Quyết định số 6644/QĐ – UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.

2.    Thời điểm triển khai: từ ngày 10 tháng 3 năm 2017

3.    Thời gian làm việc sáng thứ bảy: từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện giao dịch./.