Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính quý II /2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý II /2017 so với cùng kỳ 2016

19/07/2017 17:42 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý II /2017 (File tải về)
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý II /2017 (File tải về
- Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II /2017 so với cùng kỳ 2016 (File tải về)