Báo cáo tài chính quý II /2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế quý II /2017 so với cùng kỳ 2016

19/07/2017 17:42 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý II /2017 (File tải về)
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý II /2017 (File tải về
- Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II /2017 so với cùng kỳ 2016 (File tải về)