Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

15/04/2016 19:34 GMT+7

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông: (File tải về) 
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông: (File tải về)
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: (File tải về) 
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo nhóm: (File tải về) 
- Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội: (File tải về)
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội: (File tải về)
- Dự thảo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội: (File tải về)
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế  hoạch SXKD năm 2016: (File tải về)
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: (File tải về) 
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016: (File tải về)  
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015: (File tải về)
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị: (File tải về)
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo của Ban kiểm soát: (File tải về)
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:
- Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016: (File tải về) 
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016: (File tải về)  
- Tờ trình về việc thông qua thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Tờ trình về việc thông qua đăng ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch chứng khoán; (File tải về)  
- Mẫu phiếu biểu quyết năm 2016: (File tải về)
- Mẫu phiếu đặt câu hỏi: (File tải về)