Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

15/04/2016 19:34 GMT+7

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội:
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông: (File tải về) 
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông: (File tải về)
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: (File tải về) 
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo nhóm: (File tải về) 
- Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội: (File tải về)
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội: (File tải về)
- Dự thảo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội: (File tải về)
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế  hoạch SXKD năm 2016: (File tải về)
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: (File tải về) 
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016: (File tải về)  
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015: (File tải về)
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị: (File tải về)
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo của Ban kiểm soát: (File tải về)
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:
- Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016: (File tải về) 
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016: (File tải về)  
- Tờ trình về việc thông qua thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Tờ trình về việc thông qua đăng ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch chứng khoán; (File tải về)  
- Mẫu phiếu biểu quyết năm 2016: (File tải về)
- Mẫu phiếu đặt câu hỏi: (File tải về)