Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

06/04/2022 12:22 GMT+7

I. Giấy mời
   1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (File tải về) .
   2. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (File tải về) .
   3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (File tải về) .
   4. Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (File tải về) .
   5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (File tải về) .
II. Báo cáo
   6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (File tải về) .
   7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 (File tải về) .
   8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (File tải về) .
   9. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán (File tải về) , báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2021 đã được kiểm toán (File tải về) .
 10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 (File tải về) . 
 11. Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2021; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (File tải về) .
 12. Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2021; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (File tải về) .
III. Tờ trình
 13. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (File tải về) .
 14. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (File tải về) .
 15. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 (File tải về) .
 16. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (File tải về) .
 17. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (File tải về) .
 18. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (File tải về) .
 19. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 (File tải về) . 
 20. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (File tải về) .
 21. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2021; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (File tải về) .
IV. Dự thảo
 22. Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (File tải về) .
 23. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (File tải về) .
 24. Phiếu biểu quyết 1 (File tải về) ; Phiếu biểu quyết 2 (File tải về) ; Thẻ biểu quyết (File tải về) .
 25. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (File tải về) .
 26. Phiếu đặt câu hỏi (File tải về) . 
 27. Phiếu góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (File tải về)  .
V. Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết

 28. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (File tải về) . 
 29. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (File tải về) .